01
LUT 2023

Nabór na wolne stanowisko pracy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA TECHNICZNE

 

Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dniem 1 lutego 2023 roku ogłasza otwarty nabór na stanowiska – Technik Basenowy.

I. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór :
   ICSTiR -  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Niepodległości 11B; 14-200 Iława;  tel. 89 649 16 04; e-mail: sekretariat@icstir.pl

II. Określenie stanowiska:

 1. Stanowisko: Technik Basenowy
 2. Miejsce pracy: Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie przy ul. Biskupskiej 2
 3. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 4. System pracy –zmianowy,  równoważny 12 godzinny
 5. Zatrudnienie:  od 01.03.2023 r.
 6. Liczba stanowisk pracy: 2 stanowiska
 7. Rodzaj umowy: umowa o pracę

  III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
       
  Osoba ubiegająca się o stanowisko technika basenowego powinna spełniać następujące     wymagania:
 1. Wymagania podstawowe:
 1. wykształcenie techniczne, preferowane z zakresu hydrauliki, elektryki i/lub mechaniki
 2. mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 3. umiejętności pracy w zespole
 4. gotowość do pracy w systemie zmianowym
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w eksploatacji maszyn i urządzeń zgodnie z DTR
 2. uprawnienia do pracy na wysokości – badania lekarskie;
 3. uprawnienia SEP do 1kV
 4. umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych;

  IV. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:
 1. Stały nadzór nad pracą systemów i urządzeń związanych z filtracją i uzdatnianiem wody
  w nieckach basenowych.
 2. Stały nadzór nad pracą systemów i urządzeń związanych z wentylacją obiektu.
 3. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji oraz urządzeń elektrycznych.
 4. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji wodno – kanalizacyjnej.
 5. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń grzewczych.
 6. Dokonywania systematycznego przeglądu oraz bieżąca naprawa lub wymiana uszkodzonego   
  wyposażenia obiektu.
 7. Usuwanie awarii i usterek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 8. Płukani, czyszczenie zbiorników filtracyjnych i przelewowych zgodnie z harmonogramem.
 9. Utrzymywanie porządku i czystości w podbaseniu i innych pomieszczeniach technicznych.
 10. Utrzymywanie porządku, koszenie trawy, odśnieżanie terenów zewnętrznych obiektu.
 11. Terminowe, zapewniające ciągłość pracy, zgłaszanie zapotrzebowania na dostawę środków   
  chemicznych i innych materiałów materiałów potrzebnych do pracy obiektu.
 12. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych przez
              przełożonego.  


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie
  prądem elektrycznym, urazy lub skaleczenia przy obsłudze elektronarzędzi, upadki z wysokości (praca na wysokości), poparzenie substancjami chemicznymi, obciążenie fizyczne.
 2. Praca zmianowa również w nocy, weekendy i święta.
 3. Praca z preparatami niebezpiecznymi  i środkami chemicznymi.
     
  VI. Wykaz wymaganych dokumentów.
    
  Kandydaci do objęcia stanowiska Technika Basenowego są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys – (Curriculum Vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia;
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw
  publicznych;
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  Technika Basenowego;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
  pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)”.


  VII. Miejsce i termin składania dokumentów.
 1. Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VI w zamkniętej
  kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Technika Basenowego w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w   Iławie”;
 2. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
 3. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie ICSTiR (hala sportowo-widowiskowa – I piętro) -  ul. Niepodległości 11B, w terminie do dnia 8 lutego 2023 r. do godz. 15:00.
 4. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do ICSTiR
   w Iławie;
 5. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  VIII. Pozostałe informacje.

Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu  zostaną zakwalifikowane się do dalszego postępowania w postaci rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.sport-ilawa.pl w zakładce „Ogłoszenia.
 

 

 

Iława, 01.02.2023 r.                                             Dyrektor ICSTiR Wojciech Żmudziński     


 

Dodane przez: Radosław Serafin
Ostatnia edycja: 01-02-2023