Regulamin Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB KORZYSTANIA
Z CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO W IŁAWIE

§1

 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie przy ul. Biskupskiej 2, zwanego dalej „Pływalnią”, będącego własnością Gminy Miejskiej Iława.
 2. Administratorem Pływalni jest jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Iława - Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Iławie przy ul. Niepodległości 11 B (uchylony).
 3. Pływalnia jest czynna codziennie od godz. 6.00 do 22.00 z wyjątkiem dni świątecznych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń oraz wystąpienia ewentualnych awarii lub przerw konserwacyjno-remontowych.

§2

Każda osoba korzystająca z Pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

§3

 1. Pływalnia jest monitorowana w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do ustalania odpowiedzialności użytkowników Pływalni.
 1. Centrum Turystyczno-Rekreacyjne gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników Pływalni.

§4

 1. Wstęp na Pływalnię dozwolony jest jedynie za okazaniem dowodu wykupienia usługi zgodnego z cennikiem Pływalni.
 2. Zakup biletu traktowany jest jako zapoznanie i akceptacja warunków regulaminu.
 3. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytania pamięci transpondera (paska) w kasie przy wyjściu.
 4. Opłata za korzystanie z Pływalni pobierana jest zgodnie z cennikiem i nie podlega zwrotowi.
 5. Przekroczenie limitu czasowego powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą przekroczoną minutę (według cennika).
 6. W momencie zapłaty kartą abonamentową, kwota do wykorzystania uszczupla się o wartość ceny biletu (według cennika).
 7. W trakcie doładowania karty abonamentowej pozostała na niej kwota zwiększa się o kwotę doładowania.
 8. Zakup karty abonamentowej jest jednorazowy i nie podlega zwrotowi.
 9. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z transponderem lub numerka do szatni obowiązuje opłata według cennika.
 10. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z Pływalni, uiszczone opłaty nie są zwracane.

§5

 1. Administrator Pływalni zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z obiektu w całości lub jego części ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób lub wystąpienia awarii.
 2. Wszyscy klienci Pływalni zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godz. 22.00.
 3. Przed przekroczeniem bramki przy kasie wszyscy klienci Pływalni zobowiązani są do pozostawienia okryć zewnętrznych w szatni i zmiany obuwia na obuwie typu klapki basenowe.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń Pływalni typu Kręgielnia, Zespół Odnowy Biologicznej, Komnata Solna i Siłownia regulują inne zasady lub regulaminy dotyczące tych pomieszczeń.

§6

 1. Z Pływalni korzystać mogą:

1) osoby indywidualne

2) grupy zorganizowane

 1. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do:

1) umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących (obowiązuje również każdorazowo po skorzystaniu z WC),

2) noszenia transpondera (paska) w sposób widoczny dla obsługi Pływalni,

3) posiadania ręcznika podczas pobytu w saunie,

4) zachowania porządku, czystości i ciszy,

5) posiadania czystego stroju kąpielowego, spełniającego wymogi higieniczne oraz estetyczne, bez zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Pływalni:

- dla kobiet jednoczęściowy lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,

- dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.

 1. Z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach odpowiednio oznakowanych, istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
 2. Dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Zabrania się pozostawianie bez opieki osób niepełnoletnich nie umiejących pływać.
 4. Dzieci do lat 3 korzystające z Pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 5. Korzystanie z Pływalni dozwolone jest tylko w obecności ratownika dyżurnego.
 6. Osoby towarzyszące niekorzystające z Pływalni mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie na trybunach (po uprzedniej zmianie obuwia).
 7. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny.

§7

 1. Zabrania się korzystania z Pływalni osobom:

1) będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,

2) chorym (zakaźne schorzenia skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, nieżyt dróg oddechowych, otwarte skaleczenia, zaburzenia równowagi),

3) agresywnym.

 1. Ze względów bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad higieny osobom przebywającym na terenie Pływalni nie wolno:

1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie akcji ratowniczej,

2) palić papierosów,

3) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

4) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

5) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

6) biegać po korytarzach, hali basenowej, szatni i pomieszczeniach z natryskami,

7) popychać i wrzucać do wody inne osoby,

8) wszczynać fałszywych alarmów,

9) kąpać się z biżuterią,

10) żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie szatni, przebieralni, oraz hali basenowej,

11) używać sprzętu ratowniczego i wyposażenia do innych celów niż jest przeznaczony,

12) korzystać na terenie przebieralni, natrysków, szatni z telefonów komórkowych, sprzętu muzycznego i grającego,

13) zanieczyszczać wody basenowej,

14) wprowadzać zwierząt, pojazdów  i urządzeń takich jak: rowery, rolki, deski, wózki oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w Pływalni.

 1. Osoby postronne mają zakaz przebywania w pomieszczeniu ratowników.
 2. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest 3- krotny sygnał gwizdka ratownika dyżurnego. Po tym sygnale należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu Pływalni.
 3. Każdy wypadek, którego skutkiem są obrażenia ciała, osoba pokrzywdzona, świadek lub opiekun ma obowiązek zgłosić ratownikowi lub pracownikowi Pływalni. Z tej czynności zostanie sporządzona Karta Zdarzenia Wypadku.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika, personelu Pływalni oraz ratowników pełniących dyżur.

§8

 1. Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji wodnych regulują odpowiednie instrukcje stanowiskowe umieszczone w pobliżu atrakcji.
 2. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami instrukcji stanowiskowych i podporządkowania się ich postanowieniom.
 3. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

§9

 1. Grupy zorganizowane, tj. zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, przed wejściem na Pływalnię zobowiązane są do zgłoszenia się w kasie basenu w celu uzgodnienia warunków korzystania z Pływalni i atrakcji wodnych.
 2. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

1) 15 uczestników, z zastrzeżeniem pkt 2),

2) 10 uczestników w wieku przedszkolnym,

3) ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo Pływalni liczba osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

 1. Grupy szkolne wchodzą na Pływalnię w ramach zajęć dydaktycznych zgodnie z liczbą uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły oraz z ustalonym harmonogramem zajęć w Pływalni.
 2. Do Pływalni wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane.
 3. Zorganizowane zajęcia z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, rehabilitacji czy zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami.
 4. Opiekun prowadzący zajęcia zobowiązany jest:

1) zapoznać członków grupy zorganizowanej z regulaminem Pływalni,

2) załatwić w kasie Pływalni formalności związane z wejściem grupowym,

3) posiadać informację o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą kształtować zajęcia na Pływalni,

4) kontrolować zachowanie uczestników w czasie całego pobytu na Pływalni i w razie potrzeby podejmować działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałać przypadkom niszczenia mienia,

5) poinformować ratownika pełniącego dyżur o przybyciu grupy oraz jej stanie liczebnym,

6) w czasie zajęć w wodzie znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany, 

7) podporządkować się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni,

8) po zakończeniu zajęć zarządzić zbiórkę i sprawdzić stan liczebny grupy,

9) zgłosić ratownikowi fakt zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej,

10) wyprowadzić grupę i rozliczyć się w kasie Pływalni z pobytu grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 1. Grupa mająca rezerwację toru porusza się tylko w jego obrębie; tor do pływania dla grupy wyznacza ratownik pełniący dyżur.
 2. Kierownictwo Pływalni zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich zajęć na pływalni, a w razie naruszeń regulaminu zakazać ich dalszego prowadzenia.

§10

 1. Korzystanie na terenie Pływalni z aparatów fotograficznych, kamer lub innych nośników pamięci, może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Administracji Pływalni.
 2. Wnoszenie i korzystanie z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa Pływalni.
 3. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz Pływalni, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora Pływalni.
 4. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, które nie zostały pozostawione w szafkach depozytowych mieszczących się przy kasie basenu (uchylony).
 5. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz zanieczyszczenie wody ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną w wysokości równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści (uchylony).
 6. Osoby przebywające na terenie Pływalni naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Pływalni, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu oraz nie wypełniające zaleceń pracowników Pływalni mogą zostać usunięte z terenu Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do właściwych organów celem wszczęcia przez nie właściwego postępowania.
 7. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu (uchylony).